Rolnictwo 4.0 – innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa.

Wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem składa się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).Agencja poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, ogłoszenie o planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego terminu rozpoczęcia naboru wniosków. Agencja udostępni za pomocą systemu teleinformatycznego formularz wniosku o objęcie wsparciem zawierający w szczególności listę niezbędnych załączników oraz zamieści na swojej stronie internetowej wzory oświadczeń i wzór umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o objęcie wsparciem.

Aby złożyć wniosek należy posiadać numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany przez ARiMR. Jeśli ktoś nie posiada jeszcze tego numeru, powinien odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów (czyli o nadanie numeru identyfikacyjnego) do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego producenta rolnego można złożyć w następujący sposób:

osobiście, albo
wysłać pocztą (o dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego), albo
drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.
Formularze wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego producenta rolnego wraz z załącznikami dostępne będą:

w biurach powiatowych ARiMR,
w oddziałach regionalnych ARiMR,

na stronie internetowej ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr/wniosek-o-wpis-do-ewidencji-producentow2 (tylko formularz W-1/04).

w biurach powiatowych ARiMR,
w oddziałach regionalnych ARiMR,